Yleistä

Jaoksen säännöt on laadittu ohjaamaan ja määrittelemään Limingan Kiekko ry:n jääkiekkojaoksen toimintaa. Seuran säännöt on tulkittava vahvemmiksi säännöiksi mahdollisissa ristiriitatapauksissa.

Jaoksen tarkoituksena on mahdollistaa ja kehittää jääkiekkoharrastus toimintaa Limingan ja lähikuntien alueella. Harrastustoiminnan lisäksi jaoksen tarkoituksena on luoda edellytykset myös kilpaurheiluun jääkiekon saralla.

Jaoksen kokoonpano

Jaoksen toimintaa ohjaa ja hallinnoi jaoksen johtokunta johon kuuluu yksi edustaja jokaisesta jaoksen joukkueesta. Joukkueen edustaja on ensisijaisesti joukkueenjohtaja tai joku muu kyseisen joukkueen toimihenkilö tai toimihenkilöiden valitsema edustaja. Jaoksen toimintakausi on vuosittain 1.5.-30.4.

Johtokunnan kokoonpanoa voidaan päivittää 31.8. saakka mikäli jaoksen joukkuemäärässä tapahtuu muutoksia. Jaoksen johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Jaoksen kokoonpanon vahvistaa seuran hallinto.

Talous

Jaoksen taloudesta vastaa jaoksen rahastonhoitaja yhdessä jaoksen johtokunnan kanssa. jaoksen toiminta rahoitetaan jäseniltä/joukkueilta kerättäviltä varoilla, tapahtumista saatavilla tuloilla tai saatujen lahjoituksilla sekä avustuksilla. Jaoksen joukkueet vastaavat itse omista talouksista seuran määrittelemien ohjeiden ja sääntöjen puitteissa.

Jaoksen kokoukset

Johtokunta kokoontuu jaoksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan seuran puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai kokouksen koolle kutsuja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Kokoukset on kutsuttava koolle puhelimitse tai sähköpostitse tai jaoksen yhdessä sovitun menetelmän mukaisesti. Kutsun liitteenä tulee olla kokouksen esityslista, josta on käytävä ilmi vähintään päätöstä vaativat seikat. Jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Asiat ratkaistaan tarvittaessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta henkilövaalissa kuitenkin arpa.

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen tulee käsitellä jaoksen kokouksessa ja hyväksyttää seuran hallinnolla. Säännöt on oltava kaikkien nähtävillä esimerkiksi jaoksen nettisivuilla.